(1)
รัตนมณี ก.; หีตอักษร ช.; ลวนางกูร ส. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการสนทนาเรื่องเพศกับบุตรของบิดา มารดาและผู้ปกครองที่มีบุตรวัยรุ่นตอนต้น ในอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. J Health Res and Innov 2019, 2, 48-57.