(1)
ธนาโรจน์ ศ.; เกิดทอง ว.; เสือมาก ว. การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การทำงานเป็นทีมการพยาบาล โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต. J Health Res and Innov 2019, 2, 58-72.