(1)
ประสิทธิ์เวช ป.; สระทอง ผ.; พลอินทร์ ส.; ยอดทอง ด. ผลของการจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ต่อความฉลาดทางอารมณ์ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 วิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต. J Health Res and Innov 2019, 2, 73-86.