(1)
อารยะจารุ ป.; คล้ายหิรัญ ว.; อนุชา จ. ประสบการณ์ชีวิตของมารดาวัยรุ่น: ความตั้งใจ/ไม่ตั้งใจ ในการตั้งครรภ์ซ้ำ. J Health Res and Innov 2019, 2, 177-185.