(1)
ศรีสมบูรณ์ ป.; ดำรงสัตย์ ภ.; เพียรธัญญกรรม ณ.; อาจธรรม ว. ผลของการใช้โปรแกรมเตรียมความพร้อมด้วย Flipped Classroom ก่อนฝึกปฏิบัติงานต่อความเครียดและพฤติกรรมกล้าแสดงออกตามคุณลักษณะวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล. J Health Res and Innov 2019, 2, 196-207.