(1)
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ส.; บุญประสพ ส. ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. J Health Res and Innov 2019, 2, 238-248.