(1)
ทีปะปาล ธ. บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเด็กวัยรุ่นโรคมะเร็งด้วยวิธีการทำกลุ่มช่วยเหลือตนเอง. J Health Res and Innov 2020, 3, 1-14.