(1)
จันทร์วิน บ.; ชิ้นพงค์ ส. .; วิชช์วัฒนางกูร อ. .; จันทร์แย้ม อ. .; โยธินวัฒนบำรุง อ. . การศึกษาความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ กับพฤติกรรมการสัมผัสบุหรี่ของประชาชน ในอำเภอแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช. J Health Res and Innov 2021, 4, 150-161.