(1)
วารี ว. . ผลของการฝึกโยคะต่อสมรรถภาพทางกาย การทรงตัว และระดับสมาธิ ในเด็กออทิสติกที่มีภาวะสมาธิสั้นร่วม. J Health Res and Innov 2021, 4, 77-91.