(1)
สมจิตร ท.; ดอกชะบา น.; พรมรักษา ม. .; กรุงแสนเมือง ท. . ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับความตั้งใจในการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือนแรกของมารดาหลังคลอด. J Health Res and Innov 2021, 4, 115-124.