(1)
ธนาโรจน์ ศ.; ไพศาล ว. .; ธรรมสุวรรณ์ ศ.; ศรีทิม ว.; สุตาวงค์ แ.; สุเนตรม ศ.; ชุ่มชิต ศ.; พรหมขุนทอง ศ. การพัฒนาแอปพลิเคชันแคร์ฟีเวอร์ (Care Fever) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการภาวะไข้ด้วยตนเอง. J Health Res and Innov 2022, 5, 158-167.