(1)
คงพาณิช ส.; พุทธาพิทักษ์ผล ส.; ดิฐศิระพงศ์ ณ. . การจัดการทางการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ ด้วยการระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย โรงพยาบาลสุรินทร์. J Health Res and Innov 2022, 5, 42-51.