(1)
กุลกฤษฎา ข. . ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างสุขภาพต่อความรู้ พฤติกรรม และน้ำหนักของเด็กวัยรุ่นตอนต้น. J Health Res and Innov 2022, 5, 63-75.