(1)
ไชยเพชร เ. . การยกระดับมาตรฐานการผลิตขนมจีนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. J Health Res and Innov 2022, 5, 76-89.