(1)
ภาสพานทอง ส.; เพ็ญศิรินภา น.; ธรรมกุล ธ. . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันอาการกำเริบเฉียบพลันของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร. J Health Res and Innov 2023, 6, 1-14.