(1)
อินทยศ ห.; สมฤทธิ์ ฤ. ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายร่วมกับการสนับสนุนทางสังคม ต่อความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงล้ม. J Health Res and Innov 2023, 6, 1-14.