ธัญรัตน์ศรีสกุล อ. นวัตกรรมทางสุขภาพ. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 58–64, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243189. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.