ถุงทอง ศ. บทบาทพยาบาลในการสนับสนุนการจัดการตนเอง ของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 46–57, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243193. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.