อุดมกิจพิพัฒน์ จ.; โสภา น.; เศาจวุฒิพงศ์ ร. ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความรู้ในการดูแลตนเอง และทัศนคติในการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 35–45, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243207. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.