ธัญรัตน์ศรีสกุล อ. มูลนิธิฉือจี้ไต้หวันกับการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 70–79, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243218. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.