สังข์ประคอง ก. ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต ต่อพลังสุขภาพจิตในผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรง. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 1–20, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243221. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.