มัคสิงห์ ว.; โต๊ะยุโส๊ะ น.; พันธ์ฤทธิ์ดำ จ. ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และทัศนคติในการป้องกันการจมน้ำของเด็กวัยเรียน. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 63–76, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243226. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.