อุไรวรรณ ผ.; ลี้ยุทธานนท์ ม.; แก้วสกุลทอง จ. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต และภาวะซึมเศร้า ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 12–24, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243245. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.