รัตนมณี ก.; หีตอักษร ช.; ลวนางกูร ส. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการสนทนาเรื่องเพศกับบุตรของบิดา มารดาและผู้ปกครองที่มีบุตรวัยรุ่นตอนต้น ในอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 48–57, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243252. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.