ธนาโรจน์ ศ.; เกิดทอง ว.; เสือมาก ว. การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การทำงานเป็นทีมการพยาบาล โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 58–72, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243254. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.