ประสิทธิ์เวช ป.; สระทอง ผ.; พลอินทร์ ส.; ยอดทอง ด. ผลของการจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ต่อความฉลาดทางอารมณ์ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 วิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 73–86, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243259. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.