ศรีสมบูรณ์ ป.; ดำรงสัตย์ ภ.; เพียรธัญญกรรม ณ.; อาจธรรม ว. ผลของการใช้โปรแกรมเตรียมความพร้อมด้วย Flipped classroom ก่อนฝึกปฏิบัติงานต่อความเครียดและพฤติกรรมกล้าแสดงออกตามคุณลักษณะวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 196–207, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243283. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.