เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ส.; บุญประสพ ส. ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 238–248, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243292. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.