ชูวงศ์ จ. กลยุทธ์การลดการตีตราของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะบวกรายใหม่ในชุมชน จังหวัดตรัง. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 255–266, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243294. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.