ณ นคร น. . ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันท่อช่วยหายใจ เลื่อนหลุดในหอผู้ป่วยไอซียูอายุรกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี . วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 30–44, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/246614. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.