คชนาม ม. การเปรียบเทียบผลลัพธ์ ระหว่างการสอนแบบมีแบบแผน และการสอนแบบปกติในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 15–24, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/247552. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.