ทีปะปาล ธ. บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเด็กวัยรุ่นโรคมะเร็งด้วยวิธีการทำกลุ่มช่วยเหลือตนเอง. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 1–14, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/247667. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.