จันทร์วิน บ.; ชิ้นพงค์ ส. .; วิชช์วัฒนางกูร อ. .; จันทร์แย้ม อ. .; โยธินวัฒนบำรุง อ. . การศึกษาความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ กับพฤติกรรมการสัมผัสบุหรี่ของประชาชน ในอำเภอแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 150–161, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/252211. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.