วารี ว. . ผลของการฝึกโยคะต่อสมรรถภาพทางกาย การทรงตัว และระดับสมาธิ ในเด็กออทิสติกที่มีภาวะสมาธิสั้นร่วม. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 77–91, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/252449. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.