สมจิตร ท.; ดอกชะบา น.; พรมรักษา ม. .; กรุงแสนเมือง ท. . ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับความตั้งใจในการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือนแรกของมารดาหลังคลอด. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 115–124, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/254519. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.