จิรายุสวุฒิธนา ณ. การพยาบาลผู้ป่วยเนื้องอกมดลูกที่เข้ารับการผ่าตัดมดลูกและปากมดลูกออกทั้งหมดแบบผ่าตัดเปิดทางหน้าท้องและผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก: กรณีศึกษา 2 ราย. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 110–123, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/110-123. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.