เทโหปการ ณ.; มณีวัต ธ.; สุวรรณบูรณ์ จ. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม แบบถอนรากชนิดดัดแปลง หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 99–109, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/99-109. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.