ธนาโรจน์ ศ.; ไพศาล ว. .; ธรรมสุวรรณ์ ศ.; ศรีทิม ว.; สุตาวงค์ แ.; สุเนตรม ศ.; ชุ่มชิต ศ.; พรหมขุนทอง ศ. การพัฒนาแอปพลิเคชันแคร์ฟีเวอร์ (Care Fever) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการภาวะไข้ด้วยตนเอง. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 158–167, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/158-167. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.