คงพาณิช ส.; พุทธาพิทักษ์ผล ส.; ดิฐศิระพงศ์ ณ. . การจัดการทางการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ ด้วยการระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย โรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 42–51, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/259253. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.