กุลกฤษฎา ข. . ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างสุขภาพต่อความรู้ พฤติกรรม และน้ำหนักของเด็กวัยรุ่นตอนต้น. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 63–75, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/259610. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.