ไชยเพชร เ. . การยกระดับมาตรฐานการผลิตขนมจีนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 76–89, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/259777. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.