ภาสพานทอง ส.; เพ็ญศิรินภา น.; ธรรมกุล ธ. . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันอาการกำเริบเฉียบพลันของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร . วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 1–14, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/261071. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.