ธัญรัตน์ศรีสกุล อำนวย. 2018. “นวัตกรรมทางสุขภาพ”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ 1 (1):58-64. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243189.