เอกอภิชน ธนชัย. 2018. “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันวัณโรคของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ 1 (1):12-24. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243196.