อุดมกิจพิพัฒน์ จิราพร, โสภา นุจเรศ, และ เศาจวุฒิพงศ์ รุจิลดา. 2018. “ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความรู้ในการดูแลตนเอง และทัศนคติในการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ 1 (1):35-45. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243207.