สังข์ประคอง กริณี. 2019. “ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต ต่อพลังสุขภาพจิตในผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรง”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ 2 (2):1-20. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243221.