มัคสิงห์ วิชชุตา, โต๊ะยุโส๊ะ นอลีสา, และ พันธ์ฤทธิ์ดำ จิรกานต์. 2019. “ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และทัศนคติในการป้องกันการจมน้ำของเด็กวัยเรียน”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ 2 (2):63-76. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243226.