อุไรวรรณ ผกาสรณ์, ลี้ยุทธานนท์ มัฏฐวรรณ, และ แก้วสกุลทอง จริญญา. 2019. “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต และภาวะซึมเศร้า ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ 2 (1):12-24. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243245.