สุวรรณเจริญ จิรภัค. 2019. “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ 2 (1):37-47. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243251.