รัตนมณี กิจติยา, หีตอักษร ชุลีพร, และ ลวนางกูร สำอางค์. 2019. “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการสนทนาเรื่องเพศกับบุตรของบิดา มารดาและผู้ปกครองที่มีบุตรวัยรุ่นตอนต้น ในอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ 2 (1):48-57. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243252.